• +421 905 471 812
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné obchodné podmienky

01

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Alica Dórová - ALDO, Ursínyho 1640/1, 83102 Bratislava, IČO:34463500, zapísanou v živnostenskom registri č. 103-10956, obvodný úrad Bratislava, (ďalej len ako „zhotoviteľ“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovarov a služieb prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke "www.vlastna-fotokniha.sk" zhotoviteľa.
 • V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je podnikateľský subjekt, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi zhotoviteľom a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá službu alebo tovar elktronicky, osobne alebo prepravnou spoločnosťou. (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
02

Program na tvorbu fotokníh

Z našej stránky vlastna-fotokniha.sk si môžete stiahnúť zdarma program “vlastná fotokniha” na vytvorenie fotokníh a následne objednať vytvorený produkt.
03

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny, ktoré sú uvedené na stránke a zároveň v nákupnom košíku. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20%). Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej webovej stránke, nie sú vzájomne kombinovateľné.
04

Objednanie fotoknihy

Pre vytvorenie a objednanie vlastnej fotoknihy postupujte podľa inštrukcií na každej podstránke, alebo si pozrite inštruktážne video. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.
05

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je do 3 až 7 pracovných dní (odovzdávame balík pošte), alebo dodanie Expres od 24 do 48 hodín. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

06

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom. Tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej prevádzke.

K dodacej lehote treba pripočítať 1 až 3 pracovné dni, ktoré sú potrebné pre doručenie Slovenskou poštou, prípadne 24 - 48 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom avíze e-mailom, kontaktujte vašu dodaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

07

Spôsob platby

 • Platobná karta
 • dobierka
 • prevod
 • hotovosť

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@vlastna-fotokniha.sk.

08

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

 • Kuriér: 3,80 € 
 • Odberné miesto: 1,50 €
 • Poštou: 5,00 €
 • Dobierka: +1,00 €
 • pri objednávke na osobný odber neúčtujeme žiadny manipulačný poplatok
 • iné poplatky neúčtujeme.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok, na základe vášho želania, vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

09

ZÁRUKA NA KVALITU, CHYBY, REKLAMÁCIE

 Lehota pre uplatnenie práv z chýb, záruka za kvalitu pre Objednávateľ - Spotrebiteľ

 • Na všetky fotoknihy je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
 • Po dobu trvania záručnej doby sa Výrobca zaväzuje, že Fotoprodukt bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklé účely alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe.

Práva z chybného plnenia a záruka za kvalitu pre Objednávateľ – podnikateľa

 • Práva Objednávateľa - podnikateľa z chybného plnenia sa riadia ust. Občianského zákonníka.
 • Výrobca poskytuje Objednávateľovi - podnikateľovi záruku na kvalitu  v dĺžke 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia Fotoproduktu. 
10

Chyby Fotoproduktov a požiadavky na kvalitu

 • Výrobca garantuje Objednávateľovi, že Fotoprodukty pri prevzatí nemajú chyby. Najmä Výrobca garantuje Objednávateľovi, že v čase, kedy Objednávateľ Fotoprodukty prevzal,
  • a) majú vlastnosti, ktoré Výrobca uvádzal výslovne na internetových stránkach, alebo ktoré boli dohodnuté v Zmluve, popr. v Objednávke, 
  • b) boli dodané v dohodnutom množstve a veľkosti.
  • Chybou však nie je a nároky z chýb nevznikajú Objednávateľovi popri iných prípadoch stanovených právnymi predpismi taktiež v prípadoch, kedy
   •  a)    došlo k opotrebeniu spôsobenenom zvyčajným používaním, 
   •  b)    došlo k poškodeniu neopatrným, nevhodným používaním, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prostredia, teplotou a vlhkosťou, 
   •  c)    boli chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). Odchýlky od očakávania farebnosti nebudú pokladané za chyby a nemôžu byť predmetom reklamácie. To isté platí pre orezanie objektov umiestnených príliš blízko pri okraji publikácie.
   • 3    Ďaľšie  obmedzenia nárokov z chýb sú možné taktiež vtedy ak vyplývajú z právných predpisov, výslovnej dohody v Zmluve.
11

Výrobca ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • pri platbe prevodom ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby fotokníh, ak o to zákazník požiada,
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.
12

Výrobca nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru a služby zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!,
 • obsahovú náplň produktu fotoknihy (gramatické chyby, chyby v texte, nízke rozlíšenie obrázkov).
13

Riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Zhotoviteľom je:
 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo,
 • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
14

Reklamovanie (Reklamačný poriadok) a vrátenie produktov.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás kontaktujte. Reklamovaný produkt (po dohode s nami) zašlite na našu adresu. Nakoľko sa jedná o službu, nie je možné fotoknihy vrátiť bez udania dôvodu.

 • 1. Objednávateľ je povinný oznámiť chyby Fotoproduktov zaslaním Oznámenia reklamácie osobne, alebo vo forme emailu odoslaného na emailovou adresu info@vlastna-fotokniha.sk.
 • 2. V reklamácii je Objednávateľ povinný presne zdokumentovať reklamovanú chybu, najmä ju popísať a priložiť fotografie reklamovanej chyby vo formáte JPEG alebo inom vhodnom formáte. Vzorový formulár Oznámenie reklamácie je prílohou týchto Obchodných podmienok.
 • 3. Výrobca potvrdí Objednávateľovi dátum uplatnenia reklamácie; v záujme urýchlenia vybavenia reklamácie bude Výrobca komunikovať s Objednávateľom prostredníctvom emailu.
 • 4. Reklamáciu, podanú Objednávateľom – spotrebiteľom, je Výrobca povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch je Výrobca oprávnený požadovať od Objednávateľa dohodnutie dlhšej lehoty a takúto žiadosť Objednávateľovi odôvodniť. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Výrobca Objednávateľa formou zaslania reklamačného protokolu podľa čl. 5 v elektronickej forme prostredníctvom emailu.
 • 5. O vybavení reklamácie Objednávateľa - spotrebiteľa vyhotoví Výrobca reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:
  •  a)    dátum uplatnenia reklámacie (datum prijatia zistených chýb);
  •  b)    dôvody reklamácie;
  •  c)    spôsob vybavenia reklamácie, požadovaný spotrebiteľom;
  •  d)    výsledo kontroly reklamovaných Fotoproduktov, resp. priložených fotografií Objednávateľom alebo Výrobcom;
  •  e)    zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia.
 • 6. Výrobca je povinný zaslať Reklamačný protokol Objednávateľovi na emailovú adresu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaslanie písomného vyhotovenia reklamačného protokolu na jeho adresu uvedenú v oznámení reklamovaných chýb.
15

Nároky objednávateľa z chýbného plnenia

 • 1.  Práva a povinnosti Objednávateľa a Výrobca ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianského zákonníka.
 • 2. V prípade, že Fotoprodukt má chybu, za ktorú Výrobca zodpovedá, má Objednávateľ ďalej uvedené nároky z chýb, ktoré závisia na charaktere chyby: 
  •  a)    bezplatné odstránenie chyby, ktorá je odstrániteľná; Objednávateľ sa v takomto prípade dohodne, či a ako doručí chybný Fotoprodukt na náklady Výrobcu na prevedenie bezplatnej opravy v primeranej lehote , najneskôr do 30 dní od doručenia chybného Fotoproduktu, alebo
  •  b)    primeranou zľavu z ceny v prípade nepodstatnej neodstrániteľnej chyby, alebo
  •  c)    vyhotovenie náhradného Fotoproduktu v lehote do 14 dní odo dňa, kedy Výrobca reklamáciu uznal.
 • 3.    Objednávateľ oznámi Výrobcovi, aký nárok si zvolil, už pri oznámení chyby (pri reklamácii), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. 
 •  4. V závislosti na posúdení reklamácie zo strany Výrobcu môže býť so súhlasom Objednávateľa dohodnutý aj iný spôsob vybavnia reklamácie, než ten, ktorý výslovene zvolil.
16

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku, ak vám fotoknihu nebudeme schopní dodať z dôvodu odstávky strojového zariadenia, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

17

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby (adresa na dodanie).

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Prajeme vám pohodové chvíle pri vytváraní vašich VLASTNÝCH FOTOKNÍH!

Využite aktuálne akcie!

Momentálne nie sú dostupné žiadne Akcie.

Pripravujeme ich pre Vás, od januára 2022!

Windows 7 a 8
Pre Windows 7 a 8.
Windows 10
Pre Windows 10 a novší.
Image
Pre Mac Os X 10.6. a novší.

Grafické štúdio

 • Logo, logotyp, design manuál
 • Bilboardy, reklamné pútače
 • Časopisy, prospekty
 • Knihy, knižné obálky
 • Digitalizovanie starých fotografií
 • Retuš a koláže obrázkov
 • Layout, sadzba
 • Zalomenie, vektorizácia
 • Farebná úprava fotografií

Vlastný kalendár

Vytvorte si "Vlastný-kalendár" rýchlo a jednoducho. Práca s editorom je jednoduchá, vytvoriť si pekný kalendár je otázkou niekoľkých minút.

 • Nástenné kalendáre
 • Stolové kalendáre
 • Trojzložkové kalendáre
 • Týždňové, dvojtýždňové, mesačné
 • Firemné kalendáre

Digi Tlač

 • Vizitky, letáky, pozvánky
 • Svadobné oznámenia,
 • Časopisy, výročné správy
 • Brožúry, knihy, foldre
 • Kalendáre, diáre
 • Firemné tlačoviny, katalógy
 • Tlačoviny s číslovaním
 • Vstupenky, visačky, plagáty
 • Inzercia, reklamné tabule

Kontakt

Pondelok - Štvrtok:
8.30 - 16.30
Piatok:
8.30 - 16.30
Sobota - Nedeľa: 
Zatvorené

© 2024 Vlastná Fotokniha. Všetky práva vyhradené. Vytvoril AldoDesign

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Jej používaním súhlasíte s ich používaním.